Ouderlijk gezag

Wanneer ouders het gezamenlijk gezag hebben over hun kind(eren), moeten zij beide toestemming geven ten aanzien van bepaalde beslissingen. 

Omvang gezag

In de wet is bepaald dat het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouder omvat om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. De bevoegdheden op dit gebied zijn:

  • belangrijke beslissingen in het leven van het kind te nemen (zoals over de verblijfplaats, schoolkeuze, gebruikmaking van kinderopvang, geloofsbeleving, vrije tijdsbesteding (denk aan lidmaatschap van sportvereniging)), bij gezamenlijk ouderlijk gezag tezamen met de andere gezaghebbende ouder;
  • informatie over het kind te ontvangen van derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen; en
  • bij gezamenlijk ouderlijk gezag na de dood van de andere gezaghebbende ouder van rechtswege alleen het ouderlijk gezag over het kind uit te oefenen.

In sommige situaties is het niet wenselijk iedere keer toestemming te moeten vragen van uw ex-partner. Wij kunnen u helpen om een verzoek tot wijziging van het gezag in te dienen en de rechter te vragen om het gezamenlijk gezag te beëindigen.

Ook kan het zo zijn dat u geen gezag over uw kind heeft en toch wil mee beslissen over bepaalde zaken. In dat geval is het mogelijk, wanneer u het gezag niet heeft, om toekenning van het (gezamenlijk gezag) te vragen.

De rechtbank neemt een beslissing die in het belang van het kind is. De rechter dient bij zijn beslissing alle omstandigheden van het geval in acht te nemen. Of een verzoek wordt toegewezen hangt dus af van de feiten en omstandigheden van het betreffende geval.

Enkele voorbeelden waarover een rechter kan beslissen:
– verzoek van de moeder om de kinderen op een andere basisschool in te schrijven;
– verzoek tot vervangende toestemming voor aanvraag paspoort;
– verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing binnen Nederland;
– verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing naar het buitenland;
– verzoek tot vervangende toestemming voor medische behandeling / vaccinatie.